• Ελληνικά
  • English

Εξωτερικός Οικονομικός Διεύθυντης

H αποτελεσματικότητα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την συνεισφορά της Οικονομικής Διεύθυνσης στην οργανωτική, χρηματοδοτική και επενδυτική στρατηγική. O εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής της επιχείρησης και αυτό, αυτόματα τον καθιστά πολύτιμο συνεργάτη.

Η καινοτομική υπηρεσία της Εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης, προσφέρεται κατόπιν συμφωνίας  σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν δικό τους Οικονομικό διευθυντή ή δεν θέλουν να αναλάβουν το σημαντικό μόνιμο κόστος ενός τέτοιου διευθυντικού στελέχους. Θέλουν προς αυτή την κατεύθυνση, να επιτύχουν το μικρότερο δυνατό κόστος με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Ο Εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής είναι ο επιστήμονας και ταυτόχρονα o εμπειρογνώμονας που καλείται για τις επαγγελματικές, εμπειρικές και τεχνικές συμβουλές του. Ένας Εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής επιχειρήσεων, είναι προ πάντων ο εμπειρικός που έχει εκτενή κατάρτιση και γνώση σε έναν ειδικό τομέα.

Ο εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής είναι μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, με πολύ υψηλό επίπεδο ατομικών δεξιοτήτων, όπως την ικανότητά του να επικοινωνεί σωστά γραπτά και προφορικά, να παίρνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις, να εργάζεται με προσωπικά κίνητρα και πάνω από όλα να είναι παρατηρητικός.

Η υπηρεσία Εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης περιλαμβάνει:

  • τον στρατηγικό σχεδιασμό και την δημιουργία εταιρικής οικονομικής πολιτικής και επιχειρησιακών σχεδίων
  • εξειδικευμένες γραπτές αναφορές με συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης της επιχείρησης
  • ανάλυση έλεγχο και παρακολούθηση των χρηματοροών και των κεφαλαίων κίνησης
  • χρηματοοικονομική ανάλυση με την χρήση και ερμηνεία των κατάλληλων αριθμοδεικτών
  • ανάλυση των αποκλίσεων από τους στόχους και συντονισμός προς ένα κοινό σκοπό
  • την χρηματοοικονομική αξιολόγηση διαφορετικών εταιρικών εναλλακτικών σχεδίων
  • ανάλυση κόστους καθώς και ανάλυση ευκαιριών και απειλών
  • παρακολούθηση της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής