Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού

Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση. Η ισορροπία προκύπτει από τη συσχέτιση της ρευστότητας των ενεργητικών στοιχείων (ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή των ενεργητικών στοιχείων σε μετρητά) με την απαιτητικότητα των πηγών κεφαλαίων.

Βασικό εργαλείο για τον ταμειακό προγραμματισμό είναι η κατάσταση ταμειακών ροών. Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών θεμάτων και προβληματισμών τα οποία πρέπει καθημερινά να απασχολούν τον επιχειρηματία:

 • Ποια είναι η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησης μου
 • Από πού μπορώ να αναζητήσω πηγές κεφαλαίων
 • Πως και με ποιο τρόπο μπορώ να αναζητήσω κεφάλαιο κίνησης
 • Έχω στην επιχείρηση μου κεφάλαιο το οποίο δεν αξιοποιείτε αποδοτικά
 • Με ποιο τρόπο μπορώ να βελτιώσω τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης μου
 • Ποια είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεων στην επιχείρηση μου και πως μπορώ να βελτιώσω την ταχύτητα αυτή

Για το σκοπό αυτό στην OlaEnTaxis δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση Ταμειακών ροών με την έμμεση και την άμεση μέθοδο
 • Μελέτη και παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας σας
 • Μελέτη και παρακολούθηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των στοιχείων του παθητικού της εταιρίας σας
 • Σύνταξη πίνακα πληρωμών μηνιαίων και ετήσιων
 • Ανάλυση πηγών και χρήσεων του κεφαλαίου της εταιρίας σας
 • Αναζήτηση ευφυών τρόπων χρηματοδότησης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας .
 • Σύνταξη cash- map
 • Υπηρεσίες Cash Management και Funds Management με σκοπό:
  1. Την άριστη επένδυση των ταμιακών Πλεονασμάτων
  2. Την καλύτερη Χρηματοδότηση των ταμειακών ελλειμμάτων
  3. Την σωστή διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω τεχνικών κάλυψης αυτού (Hedging)
 • Υπολογισμός αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης